Психологічні особливості особистості засуджених

  • І.В. Топоркова
Ключові слова: особистість, засуджені, психологічні особливості, злочинна поведінка, злочинні соціально- психологічні типи, внутрішні та зовнішні детермінанти поведінки, кримінальна «зараженість»

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи щодо вивчення психологічних особливості засуджених. Зазначено, що переважна більшість вітчизняних та зарубіжних вчених досліджують злочинну поведінку людини з позицій її внутрішніх та зовнішніх детермінант. Розглянуто психологічну структуру особистості злочинця. Виявлено різні підходи до виокремлення злочинних соціально-психологічних типів: залежно від ступеня кримінальної «зараженості» особистості; за специфічними фізичними і психічними ознаками; залежно від співвідношення об’єктивних обставин і внутрішньої особистісної готовності до злочину; за психорегуляційною підставою; за змістом ціннісно-орієнтаційної спрямованості особистості тощо. Розглянуто криміногенно важливі внутрішні риси злочинців, які детермінують протиправну поведінку насильницького типу. Підкреслено, що детальне дослідження психологічних характеристик засуджених дозволяє виявляти відповідні причини вчинення ними злочину, удосконалювати виховну роботу у виправних установах, розробляти соціально-психологічні заходи щодо забезпечення профілактики рецидиву злочинів.

Посилання

1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие / Е.К. Быстрицкий. – К.: Наукова думка, 2001. – 200 с.
2. Головашенко І.О., Безусяк Я.І. Проблема особистості в сучасній філософії: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17620/1962.pdf?
3. Гульдан В.В. Особенности экспертной оценки аффективных реакций в момент совершения правонарушения у психически здоровых и психопатических личностей / Т. П. Печерникова, В. В. Гульдан // Аффект: практика судебной психолого-психиатрической экспертизы. – Москва: Генезис, 2013. – С. 34-45.
4. Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник / М. И. Еникеев. – М.: Издательская группа «Норма–ИНФРАМ», 1999. – С. 53 – 55.
5. Заика Е. В., Крейдун Н. П., Ячина А. С.: Психологическая характеристика личности подростков с отклоняющимся поведением: https:// www.voppsy.ru/authors/ZAIKAEV.htm
6. Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Науч.-практ. Издание / А.Ф. Зелинский. – Киев: Юринком Интер, 1999. – С. 170 – 171.
7. Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А.Г. Ковалев. – Москва: Юридическая литература, 1968. – С. 50 – 51.
8. Кудрявцев В.М. Борьба мотивов в преступном поведении / В.М. Кудрявцев – Москва: Норма, 2007. – 126 с.
9. Лазурский А.Ф. Классификация личностей / А.Ф. Лазурский. – Петербург., 1921.
10. Пирожков В.Ф. Криминальная психология / В.Ф. Пирожков. – Москва: Ось-89, 2001. – С. 17 – 18.
11. Петрова А.С. Психологическая классификация личностей / А.С. Петрова – Москва, 1927.
12. Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки / С.В. Познышев – Москва, 1923. – С. 107 – 112.
13. Психологія особи злочинця. Класифікація злочинних типів: // https://studopedia.info/5-80294.htm
14. Ратинов О.Р. Ответственность за разжигание вражды и ненависти: психолого-правовая характеристика / О.Р. Ратинов – Москва: Юрлитинформ, 2005.
15. Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. Наумов. – Москва: БЕК, 1997. – С. 3 – 8.
16. Фэрри Э. Уголовная антропология и социализм // Проблемы преступности. – Харьков, 1924. – Сб. 2-й. – С. 31–32.
17. Шелдон В. Конституційна типологія особистостей: // https://pidruchniki.com/.../konstitutsiyna_tipologiya_osobistostey
Опубліковано
2018-05-24