Ставлення до грошей, монетарні установки і цінності сучасної молоді України

  • А.В. Шамне
Ключові слова: монетарні цінності, ставлення до грошей, локус контролю, підлітковий вік, юнацький вік, стандартизація, валідність

Анотація

У статті представлено аналіз монетарних установок і цінностей, а також ставлення до грошей сучасної молоді України. Наведено результати теоретичної, змістовної, емпіричної та конвергентної валідності шкали «Монетарні установки та цінності» авторського тест-опитувальника «Psychosocial Development of Adolescents». На основі результатів діагностики описано нормативні показники за шкалою. Представлено особливості монетарних настанов і цінностей різних вікових, гендерних та соціальних груп сучасної молоді України, а також явища взаємодії різних факторів детермінації монетарних цінностей. Описано індивідуально-типологічні характеристики особистості, яка має високі показники за шкалою. Виявлено залежність між рівнем монетарних цінностей і локусом контролю. Розглянуто питання щодо впливу монетарних установок на розвиток особистості та їх ролі в процесі соціалізації.

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни: [монография] / К.А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 300 с.
2. Александрова Л.А. Субъективная витальность как личностный ресурс [Электронный ресурс] / Л.А. Александрова // Психологические исследования: электрон. науч. журн. – 2011. – N 3 (17). – Режим доступу: http://psystudy.ru.
3. Дейнека О.С. Экономическая психология. Учебное пособие / О.С. Дейнека. СПб.: Санкт-Петербург, 2000. – 160 с.
4. Капустин А.А. Отношение различных социальных групп к деньгам: Автореф. дис.канд. психол. наук / А.А. Капустин. – Ярославль, 2001. – 25 с.
5. Нікітіна О.П. Дослідження психологічних компонентів ставлення до грошей в юнацькому віці / О.П. Нікітіна // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2010. – Вип. 33. – С. 175-183
6. Семенов М.Ю. Особенности отношения к деньгам людей с разным уровнем личностной зрелости: Автореф. дис… канд. фил. наук / М.Ю. Семенов. – Ярославль, 2004. – 22 с.
7. Фенько А.Б. Дети и деньги: особенности экономической социализации // Вопросы психологии. – 2000. – №2. – С.94-102.
8. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг / Е.В. Сидоренко. – М.: Речь, 2005. – 240 c.
9. Шамне А. В. Теорія та практика психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці / А. В. Шамне. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 489 с.
10. Lynn M. Restaurat tipping: a reflection of customer’s evaluations of a servic / M. Lynn // Journal of Consumer Research 1991. – Vol.18. – P. 438-448.
11. Furnham A. The psychology of money / А.Furnham, М. Argyle. New York: Routledge, 1998. 324 p. 1
2. Tang T. The meaning of money revisited / T. Tang // J. of Organizational Behavior, 1992. No 13. P. 197-202.
Опубліковано
2018-05-24