Психологічні чинники формування відповідальності як загальної компетенції студентів

  • Н.Ф. Шевченко
  • М.М. Задорожна
Ключові слова: відповідальність, компетенція, цілепокладання, емоційна стійкість

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню психологічних чинників формування відповідальності як загальної компетенції студентів. В контексті компетентнісного підходу подано визначення відповідальності як сукупності знань, умінь і відносин, необхідних для реалізації всіх напрямків професійної діяльності. Розглянуто структурну організацію відповідальності як загальної компетенції та змістовне наповнення її компонентів – когнітивного (знання навчальних обов’язків; передбачення результатів навчальної діяльності; усвідомлення необхідних дій для отримання бажаного результату), емоційного (емоційне ставлення до обов’язків та труднощів у навчальній діяльності; переживання за якість навчальної діяльності), поведінкового (тимчасові забезпечення діяльності; доведення діяльності до отримання результату; виняток опіки і зовнішнього контролю). Проведено емпіричне дослідження з метою виявлення зв’язків між виділеними компонентами відповідальності як загальної компетенції та індивідуальними властивостями особистості студентів. Статистично доведено наявність взаємозв’язку відповідальності із здатністю до цілепокладання й емоційною стійкістю, що дозволило визначити їх психологічними чинниками формування відповідальності як загальної компетенції.

Посилання

1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Л.М. Аболин. – Казань : КГУ, 2007. – 261 с.
2. Баранова С.В. Соціально-психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних суб’єктів управління : дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / Баранова Світлана Вячеславівна : Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2004. − 224 с.
3. Дементий Л.И. Ответственность как ресурс личности / Л.И. Дементий. − Омск : Омский госуниверситет, 2005. − 189 с.
4. Дмитриева Н.А. Развитие способности к целеполаганию у студентов и аспирантов : дис. …канд. псих. наук : 19.00.13 / Инна Александровна Дмитриева. – Казань, 2011. – 197с.
5. Долгова В.И. Эмоциональная устойчивость личности : Монография / В.И. Долгова, Г.Ю. Гольева. – М. : Перо, 2014. – 173 с.
6. Іваненко О.В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні: автореф. Дис…..канд.юрид.наук: спец.12.00.01 / Олена Володимирівна Іваненко ; КНУВС. – К., 2007. – 20с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Академия, 2005. – 352с.
8. Леонтьев Д.А. Психология смысла / Д.А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2007. – 511с.
9. Муздыбаев К.К. Психология ответственности / К.К. Муздыбаев. – Л. : Наука, 1983. – 240 с.
10. Носкова Н.В. Проблемы выбора и психология развития человека / Н.В. Носкова // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология. – 2008. – Вып. 3(10). – С.59-70.
11. Нургалиева А.К. Научно-педагогические основы формирования ответственности подростков в воспитательном процессе общеобразовательной школы : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Акмарал Кажмаратовна Нургалиева ; Павлодарский государственный педагогический институт – Караганды, 2009. – 27с.
12. Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Патинок Оксана Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. − К., 2008. − 20 с.
13. Пшеничная В.В. Формирование ответственности как общей компетенции студентов в системе среднего профессионального образования : дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Пшеничная Виктория Викторовна ; Московский психолого-социальный университет, 2014. – 160 с.
14. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.
15. Шевченко Н.Ф. Характеристика професійної відповідальності фахівця авіаційної та ракетно-космічної техніки / Н.Ф. Шевченко, Н.П. Крошка / Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – № 2 (10) – С.137-144.
16. Швалб Ю.М. Психологічні механізми цілепокладання в учбовій діяльності : автореф. дис. ... доктора психол. н. : 19.00.07 / Ю.М. Швалб ; К. : Інститут психології ім. Костюка АПН України, 1997. − 32с.
17. Rotter J.B. A New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust Text. / J.B. Rotter // Journal of Personality. 1967. - № 35.- P. 651-666.
Опубліковано
2018-05-24