Теоретичні аспекти сучасних досліджень вторинної соціалізації особистості

  • Г.О. Горбань
Ключові слова: соціалізація, особистість, соціалізація дорослих, вторинна соціалізація, професійна соціалізація, життєдіяльність

Анотація

Теоретичні аспекти сучасних досліджень вторинної соціалізації особистості. Стаття присвячена теоретичному аналізу специфіки процесів соціалізації особистості дорослої людини на підставі здобутків сучасних досліджень у цій сфері. Визначено основні тенденції наукових пошуків, сформульовано завдання актуальних психологічних досліджень з цієї проблематики за нових суспільних умов життєдіяльності людини. Виокремлено інтерпретації змісту вторинної соціалізації та показано, що дослідження окремих контекстів процесів соціалізації спрямоване, з одного боку, на розкриття специфіки динаміки опанування вимог, що висуваються до особистості в межах певної сфери життя, а з іншого, – на вияви особливостей трансформацій соціальності відповідно до нормативностей, що транслюються в цій сфері. Проведено загальний аналіз сучасних досліджень з проблеми вторинної соціалізації, який засвідчив, що, з одного боку, існує нагальна потреба наукового аналізу цього феномену, а з іншого, – дослідження певною мірою мають фрагментарний характер. Відзначено необхідність дослідження контекстів вторинної соціалізації (ресоціалізації) професійної діяльності в освітній сфері, яка є основним інститутом соціалізаційних впливів на особистість.

Посилання

1. Мех О.А. Засади та проблеми соціалізації науки, техніки і технологій // Наука та наукознавство. – 2014. – № 1. – С. 21– 31. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86016
2. Щербо И.А. Проблемы периодизации процесса социализации // Научные проблемы гуманитарных исследований – 2010. – № 6. – С. 190–195 – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_15016187_58030526.pdf
3. Зливков В.Л. Ідентифікація та самоідентифікація як первинні та вторинні чинники саморозвитку особистості педагога // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць. – 2007. – № 1(19). Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8428
4. Коваль Г.В. Професійна соціалізація державних службовців в умовах реформування державної служби в Україні // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2015. – № 2. Режим доступу: http://el-zbirndu. at.ua/2015_2/5.pdf
5. Швалб Ю.М. Психологічні моделі соціалізації особистості // Актуальні проблеми психології. – 2015. – Т. 7, Вип. 38. – С. 503–517. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_38_45.
6. Ліфарєва Н.В. Вторинна соціалізація людей похилого віку як соціально-педагогічна проблема // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2013. – № 2. – С. 28–34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2013_2_7.
7. Кірієнко О. Принципи побудови політичної ідентичності в теорії соціального конструктивізму // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2015. – Випуск 7. – С. 169–176
8. Докаш В.І., Онуфрієва Л.А., Рудзевич І.Л. Соціалізація особистості: соціопсихологічний контекст // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Випуск 24. – С. 177-190.
9. Костючков С.К. Особливості політичної соціалізації студентської молоді в умовах суспільства, що реформується // Габітус (Habitus). – 2016. – Вип. 2. – С. 90–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2016_2_16.
10. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
11. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія: підручник. – К. : Геопринт, 2006. – 400 с.
12. Захаркин Р.А. Вторичная социализация как один из базисных социальных процессов в современном обществе // Теория и практика общественного развития. – 2018. – Вып. № 1. – Режим доступа: http://teoriapractica. ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2018/1/sociology/zakharkin.pdf
13. Власова О.І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку: монографія. – К. : Київський університет, 2005. – 307 с.
14. Твердовська О.В. Власенко Ф.П. Освіта як гуманітарна технологія соціалізації особистості // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 4 (35). – С.24–27. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/106568/1/07.pdf
15. Болтов Д.А. Теоретико-методологическое изучение процесса социализации в учреждениях образования // Альманах современной науки и образования. – 2009. – № 4, ч. 1. – С. 33–39. – Режим доступа: www.gramota.net/materials/1/2009/4-1/9.html.
16. Вовковінський М.І. Соціалізація як форма саморозвитку внутрішнього потенціалу особистості учня професійно- технічного навчального закладу // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – 2015. – Вип. 10. – С. 19–28. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11285/ /1/УДК%20377.pdf.
17. Косянчук С.В. Технологический подход к процессу формирования ценностно-смысловых ориентаций старшеклассников / С.В. Косянчук // Unіvers Pedagogіc. – 2014. – №1(41). – С. 53–60. – Режим доступу: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/30748
18. Власова О.І., Стась О.С. Вплив чинників вторинної соціалізації на динаміку соціальних здібностей особистості // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць: Том 7. Екологічна психологія. – 2008. – Випуск 15. – С. 333- 337. – Режим доступу: http://ecopsy.com.ua/index.php/publikatsii/zbirky-naukovykh-prats.
19. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підруч. : У 2 кн. Кн.1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. : Либідь, 2004. – 576 с.
20. Власенко Ф.П. Нові вектори соціалізації індивіда в умовах сучасних суспільних трансформацій // СОФІЯ. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 1(8). – С. 48–51.
Опубліковано
2018-11-01