Теоретичне обґрунтування емоційного інтелекту особистості як психологічного феномену

  • Я.І. Дубяга
Ключові слова: емоційний інтелект, «модель здібностей», «змішана модель», функціональні особливості, розумові здібності, особисті якості людини

Анотація

Теоретичне обґрунтування емоційного інтелекту особистості як психологічного феномену. В статті проаналізовано та систематизовано наукове бачення сутності, структури та функцій емоційного інтелекту особистості у сучасних дослідженнях. Визначено, що з точки зору представників «моделі здібностей», емоційний інтелект це сукупність здібностей, зосереджена на емоціях та їх взаємодії з мисленням, тоді як погляди представників «змішаних моделей» відображають розуміння емоційного інтелекту як інтегральної властивості особистості, сукупності певних особистих якостей. Проведено порівняльну характеристику структури емоційного інтелекту. Проаналізовано та виокремлено основні функції емоційного інтелекту: регулятивну, адаптивну та стресозахисну. Виявлено функціональні особливості емоційного інтелекту. Визначивши відмінності у підходах до розуміння сутності емоційного інтелекту доведено, що дослідження емоційного інтелекту носять переважно феноменологічний характер, який демонструє його складність та багатоаспектність.

Посилання

1. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78 – 86.
2. Бантишева О. О. Взаємозв’язок емоційного інтелекту зі схильністю осіб юнацького віку до віктимної поведінки / О. О. Бантишева // Вісник № 121. – Серія : Психологічні науки. – 2014. – С. 25 – 29.
3. Березовская Т. П. Особенности развития эмоционального интеллекта старшеклассников / Т. П. Березовская // Психологический журнал. – 2006. - № 2. – С. 24 – 27.
4. Березюк Г. Емоційний інтелект як детермінанта внутрішньої свободи особистості / Г. Березюк // Психологічні студії Львівського ун-ту. – С. 20 – 23.
5. Бреус Ю. В. Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах : автореф. дисертації ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ю. В. Бреус ; наук. керівник В. Р. Міляєва ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с.
6. Гарскова Г. Г. Введение понятия «эмоциональный интеллект» в психологическую теорию / Г. Г. Гарскова // Тезисы науч.-прак. Конференции «Ананьевские чтения». – СПб.: Изд-во СПб.ун-та. – 1999. – С. 26.
7. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 478 с.
8. Дерев’янко С. П. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / С. П. Дерев’янко. – К., 2009. – 20 с.
9. Дубовик С. Г. Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності / С. Г. Дубовик, Т. І. Драбчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія : «Економіка і менеджмент». – 2014. – Вип.5(60) – С. 1–7.
10. Журавльова М. О. Емоційний інтелект як проблема психологічних досліджень / М. О. Журавльова // Наука і освіта : науково-практичний журнал Півд. наук. Центру АПН України. – 2009. – № 1/2. – С. 57 – 61.
11. Зарицька В. В. Емоційний інтелект : аналіз наукових теорій / В. В. Зарицька // Теорія і практика сучасної психології. – 2010. – Вип.1 – С. 27 – 22.
12. Зарицька В. В. Емоційцний інтелект як складова готовності особистості до професійної діяльності / В. В. Зарицька // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Психологія». – 2014. – Вип.49 – С. 42 – 51.
13. Зарицька В. В. Ознаки наявності емоційного інтелекту у особистості / В. В. Зарицька // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Педагогіка і психологія». – 2013. – Вип.19 – С. 74 – 79.
14. Карпенко Є. В. Методологічні настанови щодо вивчення емоційного інтелекту в парадигмі позитивної психотерапії / Є. В. Карпенко // Психологія особистості. – 2014. – № 1 (5). – С. 90 – 97.
15. Кулик Н. А. Емоційний інтелект : аналіз сучасних західних досліджень / Н. А. Кулик, Л. Л. Гільова // Проблеми сучасної психології. – 2018. – Вип.39 – С. 79 – 90.
16. Льошенко О. А. Особливості формування поняття «емоційний інтелект» / О. А. Льошенко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – Вип.17.
17. Люсин Д. В. Структура эмоционального интеллекта и связь его компонентов с индивидуальными особенностями: эмпирический анализ / Д. В. Люсин, О. О. Марютина, А. С. Степанова // Социальный интеллект : теория, измерение, исследования: сб. науч. тр. ; под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М.: ИП РАН – 2004. – № 4. – С. 129 – 140.
18. Мельник О. Емоційний інтелект і критичне мислення / О. Мельник // Наукові записки. (Серія «Психологія») – 2009. – Вип. 12 . – С. 122 – 131.
19. Нагорна О. А. Стресозахисна функція емоційного інтелекту / О. А. Нагорна // Психологічні перспективи. – 2012. – Вип.20 – С. 161 – 171.
20. Наконечна О. В. Структура емоційного інтелекту соціальних педагогів та соціальних працівників / О. В. Наконечна // «Молодий вчений». – 2017. – № 6(46). – С. 260 – 263.
21. Носенко Е. Л. Емоційний інтелект : концептуалізація феномену, основні функції : [моногр.] / Е. Л. Носенко, Н. В. Коврига. – Київ, – 2003. – 158 с.
22. Павельчук С. Емоційний інтелект як феномен сучасної наукової та популярної психології / Софія Павельчук // Проблеми гуманітарних наук. – 2014. – Вип.33 – С. 153 – 163.
23. Панкратова А. А. Эмоциональный интеллект : о возможности усовершенствования модели и теста Мэйера-Сэловея- Карузо / А. А. Панкратова // Весник Московского университета. – Серия 14 : Психология. – 2010. – № 3 – С. 52 – 64. 24. Сергиенко Е. А. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT V. 2.0) : Руководство / Е. А. Сергиенко, И. И. Ветрова. – 2010. – М. : Изд-во «Институт психологи РАН» – 176 с.
25. Стивен Дж. Стайн. Преимущества ЕQ. Эмоциональный интеллект и ваши успехи / Стивен Дж. Стайн, Говард И. Бук. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 384 с.
26. Шпак М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень / М. Шпак // Психологія особистості. – 2011. – № 1(2). – С. 282 – 288.
27. Шпак М. М. Функціональні особливості емоційного інтелекту особистості / М. М. Шпак // Технології розвитку інтелекту. – 2016. Т. 2, № 3.
28. Штайнер К. Эмоциональная грамотность : интеллект с сердцем. Руководство по улучшению личных и профессиональных отношений / Клод Штайнер. – К. : ТОВ «НВП «Интерсервис». – 2016. – 302 с.
29. Хьелл, Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер, 1999. – 608 с.
30. Bandura A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory / A. Bandura. – Englewood Cliffs, NJ: rentice Hall. – 1986. – 340.
31. Bradberry, Travis and Greaves, Jean. (2009). Emotional Intelligence 2.0. San Francisco: Publishers Group West.
Опубліковано
2018-11-01