Вірність як психологічний феномен

  • Ю.М. Кашпур
Ключові слова: вірність, синоніми вірності, смислове значення вірності, психологія вірності, сталість, постійність, відданість, лояльність, прив’язаність

Анотація

В статті проаналізовано змістову наповненість визначень поняття вірності у філософських, етичних та психологічних словниках. Означено психологічну природу поняття вірності через контент-аналіз існуючих визначень. Доведено неоднозначність трактування вірності у наукових джерелах та сформульовано робоче визначення означеного феномена. В цій статті доведено, що вірність межує з такими поняттями як прив'язаність, турбота, емпатія, довіра, зобов’язання, які вносять до природи означеного явища психологічну складову та визначають його консистенцію. Психологічний зміст поняття «вірність», полягає в его-ідентифікації та наявності у суб’єкта вірності ціннісного ставлення до об’єкта вірності, навіть, всупереч соціально прийнятих канонів. Вірність проходить своє становлення від тимчасового емоційного стану симпатії до стійкого продукту когнітивно-емоційної єдності.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і головний редактор В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2004. – 1440 с.
2. Голикова М. С. Феномен верности в древнеримском обществе. Вестник МГЛУ. -Выпуск 11 (590) / 2011.
3. Грінченко Б. Словарь української мови в 4 т., / Б. Гринченко. – Київ, 1907 [передрукований фотографічним способом у Берліні 1924].
4. Жюлиа Дидье. Философский словарь: Пер. с франц. – М.: Междунар. Отношения, 2000. - 544 с.
5. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. / Караванський С. - 3-є вид., опрацьоване та доповн. – Львів: БаК, 2008. – 512 с.
6. Колоїз Ж. В., Малюга Н. М., Шарманова Н. М. Українська пареміологія: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих цнавчальних закладів / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2014. – 349 с.
7. Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2006. - 352 с.
8. Психологічний тлумачний словник / [авт.-уклад. В. Б. Шапар]. – Х.: Прапор, 2004. – 640 с.
9. Словарь по этике [Текст] / под ред. А.А. Гусейнова, И.С. Кона. — 6-е изд. — М. : Политиздат, 1989. — 447 с.
10. Социальная психология. Словарь / Под. ред. М.Ю.Кондратьева // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А.Карпенко, Под общ. ред. А.В.Петровского – М.; ПЕР СЭ; 2005. – 175 с.
11. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики: Словник./ М.Г. Тофтул – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 416 с.
12. Comte-Sponville André. Dictionnaire philosophique / André Comte-Sponville. - Paris : Presses univ. de France, 2001. – 646.
13. Greene R., Ephross P. Human Behavior Theory and Social Work Practice (Modern Applications of Social Work) / Roberta R. Greene and Paul H. Ephross. - New York: Aldine de Gruyter, 1991. - 361 p.
14. Rokeach M. The role of values in public opinion research // The Public Opinion Quarterly, Vol. 32, No. 4, (Winter, 1968- 1969), pp. 547-559.
Опубліковано
2018-11-01