Прийняття рішення особистістю: філософсько- психологічний і правовий аспект

  • В.А. Омельчук
  • Є.М. Калюжна
  • В.В. Омельчук
Ключові слова: особистість, проблема, рішення, стратегія, вибір, право, альтернатива, життя, вчинок, прогнозування, інтуїція

Анотація

У статті здійснений аналіз феномену прийняття рішення особистістю крізь призму наукових вчень, поглядів, ідей філософів і науковців. Проаналізовані концептуальні позиції різноманітних наукових шкіл, напрямки дослідження теоретичного і прикладного значення. Представлені погляди класиків минулого та науковців сучасності, які, на думку авторів, зробили найбільший внесок у розробку проблеми прийняття рішення та її наповнення сучасним змістом. Підкреслена значимість дослідження феноменології прийняття рішення особистістю як міждисциплінарної проблеми, яка в сучасній постановці має висвітлюватися не тільки у психологічному аспекті, а й інших ракурсах, зокрема, правовому. Сформульований висновок про те, що особистісний вибір є незмінним атрибутом усього життєвого шляху людини; це суб’єктивний процес і результат мотивованого пошуку, диференціації пріоритетів, аналізу та виокремлення «найпридатнішої» з об’єктивно існуючих альтернатив.

Посилання

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А.Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.
2. Грот М.Я. Вибрані психологічні твори / Упоряд. М.Д.Бойправ. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 296 с.
3. Джемс У. Прагматизм: новое название для некоторых старых методов мышления: Популярные лекции по философии / У.Джемс // Пер. с англ. – Изд. 3-е. – М.: ЛКИ, 2011. – 240 с.
4. Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. Твори / К.Маркс, Ф.Енгельс. – К., 1965. – Т. 20. – С. 110.
5. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач / В.А.Моляко. – Киев: Радянська школа, 1983. – 94с.
6. Мэй Р. Открытие Бытия / Р.Мэй. – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2004. – 224 с.
7. Помиткіна Л.В. Психологія прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень. Монографія / Л.В.Помиткіна. – Київ: «Кафедра», 2013. – 380 с.
8. Психологія. Підручник для педагогічних вузів / За редакцією Г.С.Костюка. – К.: Вид-во “Радянська школа”, 1968. – 572с.
9. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: Навчальний посібник / В.В.Рибалка. – Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 575 с.
10. Саймон Г.А. Методологические основания экономики /Г.А.Саймон// Системные исслед-ния 1989-90. – М.: Наука, 1991.
11. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. / Г.Сковорода. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с.; – Т. 2. – 576 с.
12. Сохань Л.В. Стратегія життя особистості/Л.В.Сохань//Психологія і педагогіка життєтворчості.–К.:ІЗМН, 1996.–С.204-215.
13. Тетлок Ф., Гарднер Д. Суперпрогнозування. Мистецтво та наука передбачення. – К.: Наш Формат, 2018. – 390 с.
14. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т.М.Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
15. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / сост. Н.В. Кудрявая. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 592 с.
16. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Л.Фестингер; пер. с англ. А.Анистратенко. – СПб.:Ювента, 1999. – 318с.
17. Швалб Ю.М. Целеполагающее сознание: психологические модели и исследования / Ю.М.Швалб. – К.: Милениум, 2003. – 152 с.
18. Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. Свобода воли и нравственность / А.Шопенгауэр. – М., 1992. – С. 46-124.
19. Ямницький В.М. Розвиток життєтворчої активності: теорія та експеримент: Монографія / В.М.Ямницький. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М.П., 2006. – 362 с.
20. Adler A. The cours of human life as a psychological problems. – Human Development, 1968. – № 3. – P. 184-200.
21. Kelly G.A. The psychology of personal constructs. A theory of personality. Vol.1. – New York: Norton, 1955 a. – Р. 526-565.
22. The Heritage of Kurt Lewin: Theory, Research, and Practice | Journal of Social Issues, 1992. – vol. 48. – № 2. – P. 187.
23. Schotter F. On Morgenstern. В книге Н.W.Spiegel and W.J.Samuels (eds), Contemporary Economists in Perspective, vol. 1 (JAI Press, 1984).
24. Steve Heims. John Von Neumann and Norbert Wiener: from mathematics to the technologies of life and death. – MIT Press, 1980. – 568 p.
Опубліковано
2018-11-01