Соціально-психологічні чинники готовності малих підприємців працевлаштовувати осіб з інвалідністю

  • К.О. Островська
  • Ю.Є. Ковний
Ключові слова: психологічна готовність до діяльності, малі підприємства, працевлаштування осіб з інвалідністю

Анотація

В статті визначено особливості підприємницької діяльності та готовність малих підприємців працевлаштовувати осіб з інвалідністю. Готовність особистості до діяльності визначається як цілісна інтегрована якість особистості, що характеризує її емоційно-когнітивну та вольову вибіркову прогнозуючу мобілізаційність у момент включення в діяльність певної спрямованості. Готовність виникає внаслідок досвіду людини, який ґрунтується на формуванні позитивного ставлення до діяльності, усвідомленні мотивів і потреб у неї, об’єктивації її предмета і способів взаємодії з ним. Згідно із результатами дослідження встановлено, що у підприємців переважає високий рівень спрямованості на справу, спілкування та середній рівень спрямованості на себе. У підприємців переважає високий рівень професійної компетентності, кар’єрної орієнтації менеджменту, прагнення до автономії, стабільності, виклику, інтеграції стилів життя, високий рівень прагнення до підприємницької діяльності та середній рівень служіння, що виражається прагненням особистості працювати на благо інших. Встановлено, що у підприємців на першому місці – цінність пізнання (інтелектуальний розвиток), на другому – цінність освіченості (широта знань, висока загальна культура), на третьому – цінність впевненості у собі (внутрішня гармонія, воля від внутрішніх протиріч, сумнівів), на четвертому – цінність широти поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички). Підприємці із вищим рівнем кар’єрної орієнтації служіння та цінністю широти поглядів частіше, ніж інші підприємці працевлаштовують осіб з інвалідністю.

Посилання

1. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики.// З. Варналій. – К.: “Знання”. КОО, 2005. –302 с., 23
2. Грибов В.Д. Менеджмент в малом бизнесе: Учебное пособие // В. Грибов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 128 с.
3. Деркач А. А. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности / А. А. Деркач, Л. Э. Орбан – М. : РАУ, 1995. – 208 с.
4. Мащакевич М.В. Феномен малого підприємництвау контексті розвитку цілісної економічної системи // М. Мащакевич/ Молодь і ринок. – 2012. – №6. – С. 15 – 21.
5. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво в новітніх теоретичних пошуках та інтерп рета ціях // Ю Пачковський. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 2003. – №3. – С. 149 – 159.
6. Платонов К. К. Структура и развитие личности / К. К. Платонов.; отв. ред. А. Д. Глоточкин. – М.: Наука, 1986. – 255 с.
7. Сайко Х. Я. Психологічні особливості педагогів з різним рівнем ставлення до залучення аутичних дітей в загальноосвітні школи / Х. Я. Сайко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 23. – Сер. № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 395 – 399.
8. Сайко Х. Я.. Суб’єктно-особистісна готовність корекційного педагога до виховання дітей з аутизмом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.08 «Спеціальна психологія» / Х. Я. Сайко. – К., 2016. –19 с.
9. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
Опубліковано
2018-11-01