Дослідження особливостей формування толерантної до змін організаційної культури вищого навчального закладу

  • І.І. Сняданко
Ключові слова: толерантність, професійна толерантність, організаційна культура, вищий навчальний заклад, керівник, персонал, організаційні зміни

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасних умов функціонування вищих навчальних закладів, необхідність формування в них толерантної до змін організаційної культури. Досліджено такі поняття: толерантність, професійна толерантність керівників, толерантна до змін організаційна культура. Зроблено висновки, що формування толерантної до змін організаційної культури у вищих навчальних закладах забезпечить ефективну діяльність організації в умовах конкурентного освітнього простору. Важливу роль у формуванні толерантної до змін організаційної культури відіграє управлінська толерантність керівників вищих навчальних закладів.

Посилання

1. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності: монографія / О. І. Бондарчук. - Київ, 2008. - 318 с.
2. Брюховецька О.В. Психологія професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: монографія / О.В. Брюховецька. - К.: Інтерсервіс — 360 с.
3. Гайдученко С. О. Організаційна культура публічного управління у контексті глобалізації суспільних процесів / С.О. Гайдученко.– режим доступу: /http://eprints.kname.edu.ua/42927/1/an_organizational_culture_in_public_administration_is_in_the_context_of_glob alization_of_public_processes.pdf
4. Декларация принципов терпимости. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503
5. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях: навч.-метод. посіб. / Л.М. Карамушка. - Біла Церква, 2008. - 76 с.
6. Кодекс корпоративної етики БМС СЕРВІС. – режим доступу: https://bmsserv.net/ua/about/codex.html
7. Кодекс норм поведінки та етики. – режим доступу: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/uk/gui/27241/code.pdf
8. Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса / Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2001.- № 11. - С. 2-16.
9. Наукові кадри та кількість організацій. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html
10. Солдатова Г.У. Практическая психология толерантности, или как сделать так, чтобы зазвучали лучшие струны человеческой души / Г.У. Солдатова // Век толерантности : науч.-публицист. вестник. — М. : МГУ. — 2003. — Вып. 6. — С. 60–68.
11. Терещенко К.В. Роль толерантності персоналу у формуванні організаційної культури закладів освіти в умовах соціальної напруженості / К.В. Терещенко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – Вип. 45. – C. 71-76.
12. Українських студентів у Польщі побільшало втричі / Европейська правда. - 28 вересня 2018 р.- режим доступу. - https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/09/28/7087492/
13. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи. - 19 грудня 2017. – режим доступу: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy
Опубліковано
2018-11-01