Динаміка розвитку професійної самооцінки майбутніх соціальних працівників

  • Д.В. Співак
Ключові слова: професійна самооцінка, розвиток, динаміка, майбутні соціальні працівники, студенти, заклади вищої освіти

Анотація

У статті висвітлено результати емпіричного вивчення динаміки розвитку професійної самооцінки майбутніх соціальних працівників упродовж їх навчання у закладах вищої освіти. Подано авторське розуміння феномена «професійна самооцінка майбутніх соціальних працівників», що презентує значущість, якої вони надають своїм професійно важливим якостям і вмінням у процесі їх професійного навчання. Презентовано методику дослідження професійної самооцінки майбутніх соціальних працівників у модифікації автора. Емпірично встановлено позитивну, проте недостатню динаміку розвитку професійної самооцінки майбутніх соціальних працівників упродовж їх навчання у закладах вищої освіти. Одержані результати є важливими для розробки ефективного психологічного супроводу розвитку професійної самооцінки, як основного конструкту професійної «Я-концепції» майбутніх соціальних працівників у процесі їх професійного навчання.

Посилання

1. Алпатова О.В. Особливості процесу формування психологічної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності / О.В.Алпатова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2013. – Вип.1-2. – С. 169-176.
2. Бамбурак Н. М. Розвиток Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Н. М. Бамбурак. – Хмельницький, 2010. – 20 с.
3. Большой психологический словарь / [сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко]. – Спб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.
4. Карпенко О. Г. Соціальний працівник : деякі аспекти професійної підготовки / О. Г. Карпенко. – К. : Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, 2007. – 144 с.
5. Льовочкіна А. Психологія формування соціальної активності майбутніх соціальних працівників / А. Льовочкіна, Л. Люта // Наука і освіта. – 2018. – Вип. 5-6. – С. 31-38.
6. Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 204 с.
7. Патинок О. П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. П. Патинок. – К., 2008. – 21 с.
8. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / под ред. А. А. Реана. – Спб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – С. 289.
9. Руденко В. М. Математичні методи в психології / В. М. Руденко, Н. М. Руденко. – К. : Академвидав, 2009. – 384 с.
10. Співак Д. В. Динаміка розвитку професійної ідентичності майбутніх соціальних працівників / Д. В. Співак // Наукові записки Нац-го ун-ту «Острозька академія». Серія «Психологія». – 2016. – Вип. 4. – С. 177-187.
Опубліковано
2018-11-01