Уточнення структури та механізмів процесу творчого мислення

  • О.В. Хубетов
Ключові слова: творчий процес, образне мислення, нечітка логіка, аналіз, синтез

Анотація

У статті аналізуються структура та функції етапів творчого процесу, психологічні особливості операцій свідомого та підсвідомого образного мислення, запропоновані наступні теоретичні розробки: етапи творчого процесу включають в себе як аналітичне образне мислення на основі нечіткої логіки, так і мислення на основі формальної логіки; ці типи мислення можуть бути задіяні одночасно на кожному з етапів; при образному аналізі наближення до мети відбувається за рахунок побудови кластерів проміжних образів шляхом приєднання на принципах нечіткої логіки таких рис до існуючого образу, які наближають кластери до образу мети і усунення частин образу, які віддаляють від образу мети; осяяння - це перехід від синтезу кластерів проміжних образів на основі підсвідомого образного аналізу до аналізу методами формальної логіки.

Посилання

1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. / Генріх Саулович Альтшулер. 3-е изд., доп. — Петрозаводск: Скандинавия, 2003 - 186с.
2. Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические механизмы мышления / Наталья Петровна Бехтерева - Л., Наука, 1985 - 272 с.
3. Богоявленская Д. Б Психология творческих способностей. Монография / Диана Борисовна Богоявленская - Самара: Федоров, 2009 - 416 с.
4. Вертгеймер Макс. Продуктивное мышление / Вертгеймер Макс; [пер. с англ.] — М.: Прогресс, 1987. — 336 с.
5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детстве / Лев Семенович Выготский - СПБ.: Союз, 1997 - 96 с.
6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения / А.Н. Леонтьев - М.: Педагогика, 1983 - 306 с.
7. Моляко В.А. Стратегии решения новых задач в процессе творческой деятельности / Валентин Алексеевич Моляко // Обдарована дитина. – 2002. – № 4. – с. 33–43.
8. Сельє Г. От мечты к открытию. Как стать ученым / Селье Ганс - М.: Прогресс, 1987 - 368 с.
9. Хубетов О. В. Уточнення структури творчого інсайту при вирішенні задач із творчою складовою / Олександр Вільєвич Хубетов // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, збірник наукових праць по матеріалам ХХХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Переяслав-Хмельницький, 24 січня 2018 р. ‒ Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2018 – Вип. 39 - 287 с. – С.191- 195
10. Brain Connections Set Creative Thinkers Apart - Live Science [Електронний ресурс] / By Tereza Pultarova, Live Science Contributor. - January 15, 2018 – Режим доступу: https:www.livescience.com/61428-brain-connections-creativity.html
11. Jory Mackay Demystifying the Muse: Five Creativity Myths You Should Stop Believing – Lifehacker [Електронний ресурс] / Jory Mackay - 2.27.2015 - Режим доступу: https://lifehacker.com/demystifying-the-muse-five-creativity-myths-you-should- 1688503554
12. Moeran B, Christersen B. Exploring creativity: evaluative practices in innovation design and the arts / Moeran B., Christersen B. - Cambridge University Press, 2013 – 311p.
13. Tony Stone and Martin Davies. CHAPTER 20. THEORETICAL ISSUES IN COGNITIVE PSYCHOLOGY // Cognitive Psychology / Edited by Nick Braisby and Angus Gellatly. — 2nd Revised edition. / Tony Stone, Martin Davies — Oxford University Press, 2012 - 744 p.
14. Uziel Sandler, Lev Tsitolovsky Neural Cell Behavior and Fuzzy Logic / Uziel Sandler, Lev Tsitolovsky - Springer, 2008 - 478 s.
Опубліковано
2018-11-01