Психологічні складові професійної креативності вихователя дошкільного навчального закладу

  • О.С. Донченко
Ключові слова: креативність, педагогічна творчість, професійна креативність вихователя дошкільного навчального закладу, мотиваційний компонент, когнітивний компонент, операційний компонент, регулятивний компонент

Анотація

Стаття присвячена проблемі визначення психологічних складових професійної креативності вихователя дошкільного навчального закладу та її структури. Автором визначена актуальність дослідження в контексті реформаційних змін системи освіти та підвищення вимог до фахової підготовки майбутніх педагогів. На основі аналізу досліджень проблем творчості, креативності, особливостей творчої педагогічної діяльності вихователя, надано трактування понять «креативність» та «професійна креативність вихователя дошкільного навчального закладу». З урахуванням досліджень структури педагогічної креативності та відповідно до етапів здійснення професійної творчої діяльності вихователя ДНЗ, автором визначена психологічна структура професійної креативності вихователя дошкільного навчального закладу, що включає наступні компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний та регулятивний. В статті обґрунтовано психологічні складові та показники кожного з компонентів.

Посилання

1. Антонова О.Є. Креативність як провідний компонент у структурі особистості вчителя / Антонова Олена Євгеніївна // Креативна педагогіка. Наук.-­‐метод. журнал. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Вінниця, 2011. – Вип. 4. – С. 50-­51.
2. Барышева Т.А. Психологическая структура и развитие креативности у взрослых : дисс. ... доктора психол. наук : 19.00.13 / Барышева Тамара Александровна. − Санкт-­Петербург, 2005. − 360 с.
3. Дунаєва О.М. Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дунаєва Оксана Миколаївна. – Вінниця, 2008. – 269 с.
4. Каракатсаніс Т.В. Розвиток креативності майбутніх учителів початкових класів у педагогічних коледжах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Т.В. Каракатсаніс. – Запоріжжя, 2014. – 20 с.
5. Князева Л.Е. Формирование опыта творческой педагогической деятельности у студентов педвуза : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Князева Лариса Евгеньевна – Ростов н/Д, 1991. – 220с.
6. Кухарев Н.В. Диагностика педагогического мастерства и педагогического творчества (Опыт, критерии измерения, прогнозирование) [Текст] : в 3-­‐х ч. Ч. 1. Диагностика педагогического мастерства / Н.В. Кухарев, В.С. Решетько. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 1996. – 104 с.
7. Лисовская В.А. Формирование творческого потенциала личности воспитателя в педвузе: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лисовская Валентина Алексеевна. – К., 1984. – 170 с.
8. Малій Н.Ю. Психолого-­‐педагогічні особливості розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Малій Наталія Юріївна. – Слов’янск, 2010. – 208 с.
9. Остафійчук Т.В. Розвиток педагогічної креативності викладачів-­‐лінгвістів засобами психологічного тренінгу : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Остафійчук Тетяна Василівна – К., 2007. – 270 с.
10. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології : монографія / [Андрущенко В.П., Гузій Н.В., Сисоєва С.О. та ін.]; за ред. С.О. Сисоєвої, Н.В. Гузій. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 183 с.
11. Психологічна детермінація креативної поведінки : колективна монографія / [Воронін А.І., Токарєва Н.М., Устименко С.Ф. та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничій дім, 2006. – 176 с.
12. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі : монографія / [за ред. О.А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-­‐во ЖДУ ім. І. Франка, 2012 – 284 с.
Опубліковано
2017-06-29