Фактори атракції у міжособистісній взаємодії: гендерний аспект

  • О.А. Лукасевич
Ключові слова: атракція, фактори атракції, механізми атракції, взаємодія

Анотація

У статті представлено результати дослідження  гендерно-­специфічних  факторів  атракції  у  ситуації  міжособистісної  взаємодії.  Встановлено  в  якості  крітеріїв дослідження такі особливості партнера як факторів атракції: зовнішність партнеру, соціально­‐демографічні характеристики, особистісні риси, особливості поведінки. Виявлено значимість фактору зовнішньої привабливості партнера для представників    обох    статей.    Найбільш    значимим    для    дівчат    визначено    фактор    атракції    –    соціально-­демографічні характеристики партнеру. Особистісні риси партнера подано як фактор атракції однаково значимий як для дівчат, так і для юнаків. Більшість юнаків і дівчат надають перевагу андрогінним характеристикам особистості з тенденцією у дівчат до маскулінних рис партнеру, а у юнаків – до фемінних. Особливості поведінки і ставлення партнера до оточуючих має важливе значення для оцінки його привабливості. Найбільш привабливим для обох статей виділено доброзичливий і альтруістичний типи ставлення до оточуючих, а також гнучкість патернів поведінки партнера. На основі встановлених закономірностей продемонстровано   значимість   різних   факторів   атракції   та   їх   гендерно-­специфічних   особливостей   у   міжособистісній взаємодії.

Посилання

1. Андреева Г.С. Методы исследования межличностного восприятия / Г.С. Андреева, В.С. Агеев. – М.: МГУ. – 178 с.
2. Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме / Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. – СПб: Прайм-­ЕВРОЗНАК, 2004. – 560 с.
3. Белинская Е.П. Социальная психология / Е.П. Белинская, О.А. Тихомандриская. – М.: Аспект-­Пресс, 2000. – 475 с.
4. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений / Л.Я. Гозман. – М.: МГУ, 1987. – 176 с.
5. Грива О.В. Межличностная аттракция и ее детерминирующие факторы / О.В. Грива // Современная психология: материалы Междунар. науч. конф. – Пермь: Меркурий, 2014. – С.23-­‐25.
6. Зливков В.Л. Атракція як чинник єдності процесів виховання, розвитку й навчання у гармонізації спільно розподільної діяльності / В.Л. Зливков, Ю.А. Агачева // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка, 2010. – С. 105-­‐108.
7. Сердюк Н.І. Вплив психологічних умов формування атракції на міжособистісні стосунки підлітків / Н.І. Сердюк // Молодий вчений, 2015. -­ №2. – С.431-­434.
8. Хромов В.В. Влияние характера взаимодействия на межличностную аттракцию / В.В. Хромов // Вестник Череповецкого государственного университета, 2012. -­ №3. – Т.2. – С.178-­‐180.
9. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений / Л.Б. Шнейдер. – М.:Эксмо-­Пресс, 2000. – 640 с.
Опубліковано
2017-06-29