Дослідження емоційно-­ціннісного компоненту в структурі самоповаги студентів

  • О.А. Малихіна
Ключові слова: свідомість, самосвідомість, ставлення, самоставлення, самоповага, студентський вік, емоційно-­ціннісний компонент самоповаги, смислоутворюючі мотиви

Анотація

У   статті розглянуто особливості емоційно-­ціннісного компоненту самоповаги у студентської молоді. Розкрито феномен самоповаги особистості в контексті дослідження свідомості та самосвідомості як центральних утворень у психічному житті особистості. Проаналізовано підходи до визначення самоставлення особистості як родового поняття стосовно провідного поняття дослідження – самоповаги. На основі теоретичного аналізу запропоновано структурну модель самоповаги в студентському віці,  що  включила  в  себе  наступні  компоненти:  когнітивний,  емоційно-­ціннісний,  поведінковий.  В  якості  дослідницького завдання  була  зроблена  спроба  оцінити  емоційно-ціннісний  компонент  самоповаги  в  студентському  віці,  показниками якого стали: ціннісне ставлення студентів до самих себе; позитивні емоції та почуття, смислоутворювальні мотиви,  що стають основою загальної життєвої установки щодо себе. Було визначено рівні прояву цього компоненту.

Посилання

1. Братченко С.Л. Личностный рост и его критерии / С.Л. Братченко, М. Р. Миронова // Психологические проблемы самореализации личности: Сб. / Под ред. А.А.Крылова, Л.А.Коростелевой. – СПб. : Изд-­во Санкт-­Петербургского университета, 1997. – С.3 – 14.
2. Выготский Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский – М.: Смысл, Эксмо, 2005. – 1136с.
3. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
4. Петровский А.В. Развитие личности и проблема ведущей деятельности / А. В. Петровский // Вопросы психологии. — 1987. — № 1. — С. 15‐26.
5. Роджерс К. Творчество как усиление себя / К. Роджерс // Вопросы психологии. – 1990. – №1. – С. 164-­168.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / Сергей Леонидович Рубинштейн – СПб.: Издательский дом "Питер", 1999. – 720 с.
7. Тищенко С. П. Емоційно-­ціннісне ставлення до себе як структурний компонент образу Я / С. П. Тищенко // Психологія: Респ. наук.-­‐метод. збірн. – К. : Рад.школа, 1983. – Вип. 22. – С. 3‐19.
8. Чеснокова И. И. Проблемы самосознания в психологии / И. И. Чеснокова. – М. : Наука, 1977. – 144 с.
9. Шакуров Р. Х. Самолюбие детей / Р. Х. Шакуров. – М. : Просвещение, 1969. – 176 с.
10. Вutlеr Н., Наigh М. Psychotherapy and реrsоna1ity change / Eds. Rogers С., Pymond Н. Chicago, 1954
11. Wуliе R. C. Тhe Self-­Concept./ Wуliе R.C. V.1. – Lincoln, I974.
Опубліковано
2017-06-29