Психологічні особливості засвоєння ієрогліфічної писемності студентами

  • Ю.С. Наумова
Ключові слова: професійне становлення, професійна компетентність, інтерактивне навчання, магістри-­психологи, суб’єктність

Анотація

У статті розглядаються питання професійного становлення психологів. Визначено специфіку підготовки магістрів психологічної професії, надано характеристику інтерактивного навчання та його конкретних методів. Авторами були визначені   та   проаналізовані   базові   принципи   формування   професійної   компетентності   магістрів-­‐психологів.   Навчання майбутніх психологів з використанням інтерактивних технологій передбачає формування нового досвіду та його теоретичне осмислення через застосування практичних форм роботи. Реалізацію концепції інтерактивного навчання запропоновано на прикладі викладання дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи», зміст якої дозволяє активно використовувати широкий арсенал інтерактивних методів, а саме: дискусійні методи, ситуаційні вправи, методи розв’язування проблем, ділові та рольові ігри, арт-­терапевтичні методики.

Посилання

Гурин М.В. Особенности методологии социально-­философского анализа коммуникативных возможностей китайской иероглифики // Общество и право / М.В. Гурин. – 2013. № 2 (44). – С. 264‐268.

Катышев П.А. Мнемотехнические приемы в изучении китайской иероглифики [Електронний ресурс] / П.А. Катышев, Е.А. Мартемьянов. – Режим доступу до статті: http://cyberleninka.ru/article/n/mnemotehnicheskie-­priemy-­v-­izuchenii-­kitayskoy-­ieroglifiki

Кочергин И.В. Очерки лингводидактики китайского языка. / И.В. Кочергин. – Издание второе, испр. и доп. серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация: золотая серия. – М. : АСТ. Восток-­Запад. 2006. – 192 с.

Лагер Н.Б. Структурные особенности китайского иероглифического письма как объекта обучения студентов языкового вуза. [Електронний ресурс] / Н.Б. Лагер. – Режим доступу до статті: /http://www.vestnik-­mgou.ru/Articles/Doc/8419

Луся Ван, Старостина С.П. Китайско-­‐русский учебный словарь иероглифов. Изд. 2-­е, испр. и доп. / Ван Луся, С. П. Старостина. – М. : Восточная книга, 2013. – 368 с.

Молоткова Ю.В. Обучение иероглифическому письму студентов языкового вуза (китайский язык): автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / Ю.В. Молоткова. – Минск, 2014. – 27с.

Паюсов Е.И. Методика обучения иероглифике. /Е.И. Паюсов. Дисс. канд. филол. наук. – М., 1954. – 241с.

Пирогов В.Л. Роль ієрогліфів у концептуалізації мовної картини світу японців/ Мовні і концептуальні картини світу. Сб. статей (вип. 45). / В.Л. Пирогов. – К. : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 90-­94.

Проваторова О.Н. Проблема образа и семантики ранних китайских иероглифов. [Електронний ресурс] / О.Н. Проваторова. – Режим доступу до статті: https://elibrary.ru/item.asp?id=21451538.

Резаненко В.Ф. Психолингвистические механизмы восприятия иероглифических знаков : дисс. канд. филол. наук / КГУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1978. – 162 с.

Стрижак У.П. Система обучения иероглифической письменности : Японский язык : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ульяна Петровна Стрижак. – М., 2005. – 155c.

Талышханов А. Путь бесхвостой птички, или эффективный метод запоминания знаков японской письменности / А.Талишханов. – [Електронна версія] – Доступ: http://padaread.com/?book=37875

Халимова А.В. Обучение иероглифике китайского языка с использованием методов эффективного запоминания информации / А.В. Халимова // Современные концепции научных исследований. №4 (13). Часть 6. – М. : Евразийский союз ученых, 2015. – С. 16-­18.

Янь Кай. Отражение образа мира во внутренней форме иероглифического письма // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов / Кай Янь. – М. : МАКС Пресс, 2012. – Вып. 45. – С.77-­86.

Allen J.R. Why Learning To Write Chinese Is a Waste of Time: A Modest Proposal / Foreign Language Annals Univ. of Minnesota, 2008. Vol. 41. №. 2. – P. 237–251.

Rowley M. Kanji. Pictograhix. – Berkeley, California, 1992. – 216 p.

Опубліковано
2017-06-29