Психологічні аспекти феномена любові в контексті емоційних відносин подружжя

  • Н.Ф. Шевченко
  • Н.Г. Смирнова
Ключові слова: любов, симпатія, емоційні відносини, тривалість шлюбу, мотивація кохання

Анотація

В статті представлено результати емпіричного дослідження психологічних аспектів феномену любові (прояву любові, симпатії, мотивації кохання) між чоловіком і дружиною в залежності від тривалості життя у шлюбі. Встановлено, що почуття любові та симпатії значно сильніше проявляють респонденти, які перебувають у шлюбі до 15 років; з часом прояви любові і симпатії у більшості шлюбних партнерів стають все слабшими. Виявлено, що групи респондентів з різним стажем подружнього життя відрізняються проявами мотивації кохання за такими складовими, як спрямованість, переживання кохання,  мотиви-­змісти,  форми  взаємодії.  Статистично  доведено,  що  існують  відмінності  в  ступені  вираженості  почуття любові та симпатії, а також в ієрархії мотивів кохання у шлюбних партнерів в залежності від тривалості життя у шлюбі.

Посилання

1. Євтушенко І.В. Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей (на основі дослідження міфів, казок та психомалюнків) : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І.В. Євтушенко; Ін‐т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. − К., 2004. − 20 c.
2. Коцюба Г. Психологічні особливості організації узалежненого кохання у жінок : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Г. Коцюба. – Харків, 2010. – 20 с.
3. Кочарян О.С. Психометричне обґрунтування застосування методики «Досвід близьких стосунків» для дослідження типу прихильності на українській вибірці / О.С. Кочарян, Є.В. Фролова, М.Ю. Такмакова // Вісник Одеського національного університету. Психологія. − 2014. − Т. 19, Вип. 1. − С. 144-­151.
4. Моргун В. Психодіагностичне дослідження мотивації кохання / В. Моргун // Постметодика : [наук.-­‐метод. пед. журн.]. − 2007. − № 1. − С. 50-­56.
5. Помиткіна Л.В. Психологія сім’ї. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І. – К. : Вид-­во Нац. авіац. ун‐ту «НАУ-­друк», 2010. – 270 с.
6. Седих К.В. Психологія сім'ї: навч. посіб. / К.В. Сєдих. − К. : ВЦ «Академія», 2015. − 192с. − (Альма-­‐матер).
7. Фролова Є.В. Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної залежності у жінок : автореф. дис... канд. психол. наук / Є.В. Фролова ; Харк. нац. ун‐т ім. В.Н. Каразіна. − Х., 2008. − 19 c.
8. Ясенчук І.В. Психологічні особливостi прояву любові та симпатії шлюбних партнерів / І.В. Ясенчук // Психологічні перспективи. − 2014. − Вип. 23. − С. 341‐352.
Опубліковано
2017-06-29