Соціально-­психологічні технології подолання інгрупового фаворитизму гендерних груп: тренінг гендерної взаємодії

  • Я.Ю. Кацович
Ключові слова: соціально-­психологічний тренінг, інгруповий фаворитизм, гендерна взаємодія, гендерна група, гендерно‐орієнтований підхід, гендерна дискримінація

Анотація

У   статті   обґрунтувано   гендерно-­орієнтований   підхід   до   роботи   з   інгруповим   фаворитизмом гендерних груп. Автором представлено тренінгову програму подолання гендерного фаворитизму у взаємодії між гендерними  групами  «Тренінг  гендерної  взаємодії»:  представлено  основні  методичні  складові  соціально-­психологічного тренінгу як практично орієнтованої технології роботи з гендерними групами; визначено основні принципи тренінгової роботи з представниками різних гендерних груп, представити методичні рекомендації тренерам; розробилено методичний інструментарій тренінгу. Гендерно-­орієнтований тренінг профілактики та подолання інгрупового фаворитизму гендерних  груп  визначено  навчально-­корекційним  психологічним  інструментом,  за  допомогою  якого  психологи  зможуть сприяти   інтеграції   принципів   ґендерної   рівності,   гендерно-­чутливої взаємодії   у   діяльність   соціальних   суб’єктів   та індивідуальні міжособистісні стосунки.

Посилання

1. Баканова А. Гендер в устойчивом развитии – Сборник упражнений для проведения тренинга для тренеров (ТоТ) / Баканова А., Вендланд К., др. URL: http://www.wecf.eu/download/2014/September/GenderTOTfinalRU.pdf
2. Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 3. / ред. О.М. Кікінежді та ін. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. — 282 с.
3. Гінарару А. Від заборони дискримінації до сприяння рівності: посібник для тренерів / А. Гінарару. – Женева: МОП, 2010. – 68 с.
4. Гінарару А. Комплексний гендерний підхід у колективних переговорах / Агнєшка Гінарару. – К.: МБП, 2010. – 96 с.
5. Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений / О.А. Гулевич. – М.: Московский психолого-­‐социальный институт, 2007. – 432 с.
6. Корбанезе В. Комплексний ґендерний підхід у державній службі зайнятості України: посібник для тренера / Валлі Корбанезе; Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. – Київ МБП, 2011 – 105 с.
7. Марценюк Т. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Тамара Марценюк. – К.: Основи, 2017. – 256 с.
8. Матьяш О.И. Межличностная коммуникация: теория и жизнь / О.И. Матьяш, В.М. Погольша, Н.В. Казаринова, С. Биби, Ж.В. Зарицкая. – СПб: Речь, 2011. – 560с.
9. Моисеев А.А. Работа с возражениями и сопротивлениями / А.А. Моисеев, Ж.В. Завьялова. – СПб.: Речь, 2004. – 96 с.
10. Петров А.В. Дискуссия и принятие решений в группе: технология модерации / А.В. Петров. – СПб.: Речь, 2005. – 80 с.
11. Практикум по гендерной психологии. / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2009. – 480 с.
12. Сидоренко Е.В. Технология создания тренинга: от замысла к результату /Е.В.Сидоренко. – СПб.: Речь. – 2008. – 329с.
13. «Сприяння ґендерній рівності в освітньому середовищі україни»: методичний посібник для фахівців / авторський колектив Г. Мустафаєв, Н. Грищенко. -­ К.: ГО "Фундація "Гармонізоване суспільство". – 43 с.
14. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М.Г. Ткалич. – Київ-­‐Запоріжжя: ЗНУ, 2015 – 315 с.
15. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2016. – 256 с.
16. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / К.Фопель. – М.: Генезис, 2003. – 272 с.
17. Формування у молоді гендерно-­відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник /за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2013. – 210 с.
Опубліковано
2017-11-16