ВПЛИВ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ

Ключові слова: інклюзивне середовище, формування самосвідомості, самосвідомість дітей з порушеннями інтелекту, ставлення педагогів та однокласників до дітей з порушеннями інтелекту як фактор формування самосвідомості, психологічні умови створення оптимального інклюзивного середовища

Анотація

У статті аналізується проблема формування самосвідомості дітей з порушеннями інтелекту в умовах інклюзивної освіти. Створення оптимального інклюзивного середовища в статті трактується як головна умова досягнення оптимального рівня розвитку самосвідомості у дітей, чиї особливості заважають нормальному процесу взаємодії зі світом та ускладнюють процеси самопізнання, адекватного оцінювання власних якостей та здібностей. Авторами описані прояви самосвідомості дітей з порушеннями інтелекту, спільні з тими, що притаманні дітям, які розвиваються нормально, а також специфічні, обумовлені як первинними порушеннями, так і впливом середовища. Проведений аналіз деяких факторів, що впливають на виникнення негативних явищ в процесі формування образу «Я», самооцінки і рівня домагань у означеної категорії дітей, а зрештою приводять до складностей їх соціалізації. Відзначено, що отримані різними дослідниками дані про неадекватно завищену або занижену самооцінку у дітей з легкими порушеннями інтелекту пов’язані не стільки з особливостями їх дефекту, скільки з впливом ставлення оточуючих людей (батьків, педагогів та однолітків), налаштованих позитивно та дружньо, або вороже, зневажливо чи байдуже. Авторами описані основні ознаки позитивного інклюзивного середовища, яке сприяє результативному формуванню самосвідомості дітей з порушеннями інтелекту, а також перелічені основні психологічні умови, без яких створення такого середовища є неможливим. Серед цих умов найбільш значущими є: попередня психологічна підготовка педагогів, що будуть працювати у інклюзивних класах, підготовка дітей, що розвиваються нормально, до толерантного сприйняття включеної дитини з особливостями розвитку та співпраці з нею, просвітницька робота з батьками, від яких в основному залежать загальні настанови здорових дітей щодо тих, хто за певними ознаками відрізняється від більшості. В статті наголошується, що проаналізовані умови формування самосвідомості дітей з порушенням інтелекту в процесі інклюзивного навчання можуть привести до конструктивного вирішення означеної проблеми тільки в сукупності.

Посилання

1. Дунаевская Э. Б. Особенности самоотношения подростков, обучающихся в системе инклюзивного образования. Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60-3. Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-samootnosheniya-podrostkov-obuchayuschihsya-vsisteme-inklyuzivnogo-obrazovaniya (дата обращения: 18.06.2021).
2. Кузава І. Б. Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. Вип. 11. С. 315-318.
3. Кузьмина Т. И. Динамика формирования Я-концепции у лиц с легкой степенью умственной отсталости : диссертация … кандидата психологических наук : 19.00.10. Москва, 2009. 270 с.
4. Морозова Н. Л. Особенности формирования самовосприятия младших школьников с интеллектуальным недоразвитием : диссертация … кандидата психологических наук : 19.00.10; [Место защиты: Нижегор. гос. пед. ун-т]. Нижний Новгород, 2008. 214 с.
5. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие. Д. З. Ахметова, З. Г. Нигматов, Т. А. Челнокова, Г. В. Юсупова и др.; под ред. Д. З. Ахметовой. Казань : Изд-во «Познание», 2013. 204 с.
6. Слепович Е. С., Харин С. С. Формирование у дошкольников с задержкой психического развития представлений о себе и других людях : Методические рекомендации. Минск : НИИ педагогики MHO БССР, 1989. 210 с.
7. Смирнова А. А. Психолого-педагогическая коррекция самооценки у подростков с ЗПР в условиях инклюзивного образования. Концепт. 2018. № 4. Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskaya-korrektsiya-samootsenki-u-podrostkov-s-zpr-v-usloviyahinklyuzivnogo-obrazovaniya (дата обращения: 18.06.2021).
8. Щербакова А. М. Роль среды в самореализации человека с интеллектуальной недостаточностью. Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: Материалы международной научно-практической конференции (20–22 июня 2011, Москва). Редкол.: С. В. Алехина и др. Москва : МГППУ, 2011. С. 44-46.
Опубліковано
2021-10-07