Накопичення естетичних вражень як фактор розвитку творчої уяви молодших школярів

  • І.П. Віннічук
Ключові слова: уява, творча уява, враження, естетичні враження, стратегія

Анотація

В статті представлені естетичні враження як структурний компонент творчої уяви, розкривається їх вплив на розвиток даного психічного процесу. Презентується модель творчої уяви. Роль естетичних вражень вбачається в наданні імпульсу для народження нових оригінальних образів та розширенні бази даних, яка є резервним фондом для їх конструювання. Виникнення естетичних вражень – це симбіоз роботи сприймання, емоцій, переживань та пам'яті. Подається їх класифікація за включеністю суб'єкта, за джерелом надходження та за домінуючим каналом отримання інформації. Молодший шкільний вік розглядається як сенситивний період для накопичення естетичних вражень та розвитку творчої уяви. Описуються деструктивні чинники сучасності, котрі блокують надходження естетичних вражень. Серед них: тотальне захоплення гаджетами, перенасиченість інформаційного простору, прискореність нашого часу, урбанізація, дисгармонійність предметно-інформаційного середовища, що оточує дитину, атрофованість почуття прекрасного. Вказані шляхи розв’язання даної проблеми.

Посилання

1. Абраменкова В. В. Ребенок в “заэкранье”: Кромешный мир компьютерных игр. М.: Лепта Книга, 2012. 112 с.
2. Біла І. М. Реабілітація творчого сприймання. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. К.: Видавництво “Фенікс”, 2015. Т. ХІІ. Психологія творчості. Випуск 21. С. 40- 48.
3. Ваганова Н. А. Сприймання як творчий перцептивний процес у пізнавальній діяльності дітей. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. К.: Видавництво “Фенікс”, 2015. Т. ХІІ. Психологія творчості. Випуск 21. С. 77-87.
4. Варій М. Й. Психологія особистості: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
5. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. очерк: Кн. для учителя – 3-е изд. М.: Просвещение, 1991. 93 с.
6. Вовчик-Блакитна Л., Турляєва Т. Діти та сучасний інформаційний простір: орієнтири психологічної допомоги. Практичний психолог: школа. 2015. № 03-05. С. 32-39.
7. Джафарова О. С. Изучение понятий изобразительного искусства в контексте познания законов природы. Мистецтво та освіта. 2017. №2 (84). С. 29-34.
8. Жатсель А. Воображение / пер. с фр. О. Басанцевой. М.: ФАНР – ПРЕСС, 2006. 144 с.
9. Зяблицева М. А. Развитие памяти и воображения у детей. Игры и упражнения. Ростов на Дону: “Феникс”, 2005. 189 с.
10. Капітунова Г. М. Формування творчої особистості засобами образотворчого мистецтва. Мистецтво в школі. 2018. №9 (117). С. 30-37.
11. Кожохина С. К. Растем и развиваемся с помощью искусства. Спб.: Речь, 2006. 216 с.
12. Коломзина C. Наша церковь и наши дети. Христианское воспитание в современном мире. М.: ОБРАЗ, 2007. 192 с.
13. Медведева Н. В. Вивчення творчого сприймання в контексті концепції Л. С. Виготського. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. К.: Видавництво “Фенікс”, 2015. Т. ХІІ. Психологія творчості. Випуск 21. С. 229-237.
14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. 1. М.: “Педагогика”, 1989. 488 с.
15. Русинка І. Г. Психологія: Навчальний посібник. К.: Знання, 2007. – 367 с.
16. Сидоренко Л. Л. Еко-хвилинки в роботі гуртків образотворчого мистецтва. Мистецтво в школі. 2019. №5 (125). С.28- 33.
17. Сморж Л. О. Естетика: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007. – 372 с.
18. Стратегії творчої діяльності: школа В. О. Моляко. / За загальною редакцією В. О. Моляко. – К.: “Освіта України”, 2008. 702 с.
19. Тарасенко Г. С. Екологізм мистецької освіти в контексті освітньої інтеграції: досвід концептуального пошуку. Мистецтво та освіта. 2018. №3 (89). С. 2-6.
20. Третяк Р. Діти сучасного покоління. Допомога психолога в подоланні проблеми. Психолог. 2017. №19-20 (619-620), жовтень. С. 35-39.
21. Федій О. А. Естетотерапія. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. К.: Видавництво “Центр учбової літератури”, 2012. 304 с.
22. Шмырев М. В сердце дома. Отрок. 2014. №5 (71). С. 28-31.
Опубліковано
2019-09-26