Методичний інструментарій для дослідження професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-­космічної галузі

  • Н.П. Крошка
Ключові слова: професійна відповідальність, ракетно-­космічна галузь, методичний інструментарій, психодіагностичні методики

Анотація

У   статті   висвітлено   проблему   дослідження   професійної   відповідальності,   зокрема   фахівців ракетно-­‐космічної  галузі.  Розглянуто  різні  підходи  до  емпіричного  вивчення  професійної  відповідальності  в  психології. З’ясовано  структуру  та  зміст  професійної  відповідальності  майбутніх  фахівців  ракетно-­космічної  галузі.  До  структурних компонентів  віднесено:  когнітивний,  мотиваційно-­‐афективний  та  діяльнісно-­поведінковий.  Виявлено  показники  розвитку професійної відповідальності студентів, серед яких: усвідомлення відповідальності як професійно значущої якості фахівця ракетно-­космічної    галузі;    розвиненість    мотивів    соціально-­відповідальної    поведінки;    вираженість    вольових    якостей особистості; інтернальність суб’єктивного контролю в професійній діяльності; вираженість совісності; усвідомлення саморегуляції поведінки у професійній діяльності. Представлено та обґрунтовано психодіагностичний інструментарій дослідження кожного з цих компонентів. Обґрунтовано доцільність представлених методик вивчення професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-­космічної галузі, які забезпечать надійність та валідність отриманих результатів дослідження.

Посилання

1. Баранова С.В. Соціально-­психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних суб’єктів управління : дис... канд. психол. наук : 19.00.05 / Баранова Світлана Вячеславівна : Східноукраїнський нац. ун-­т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2004. − 224 с.
2. Гаврилушкин С.А. Ответственность как профессиональное качество личности / С.А. Гаврилушкин // Вектор науки ТГУ. – 2011. –№ 1 (15). – С. 15–17.
3. Дементий Л.И. Ответственность как ресурс личности / Л.И. Дементий. − Омск : Омский госуниверситет, 2005. − 189 с.
4. Ильин Е.П. Психология совести: вина, стыд, раскаяние / Е.П. Ильин – СПб. : Питер, 2016. – 288с.
5. Ковальчук О.С. Розробка опитувальника для виміру соціальної відповідальності інженера / О.С. Ковальчук, Ю.В. Проскура // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2010. – Т.1. − Ч. 25/26. – С. 282–288.
6. Ксенофонтова Е.Г. Исследование локуса контроля личности – новая версия методики "УСК" / Е.Г. Ксенофонтова // Психологический журнал. – 1999. – №2. – С.18-­26.
7. Макеева Н.Ю. Психологическая структура профессиональной ответственности специалистов пенсионного обеспечения (на примере Пенсионного фонда РФ): дис. ... канд. пед. наук : 19.00.03 / Макеева Наталья Юрьевна ; Тверской государственный университет. − Тверь, 2014. − 232 с.
8. Моросанова В.И. Самосознание и саморегуляция поведения / В.И.Моросанова, Е.А. Аронова −. М. : Институт психологии РАН, 2007. − 214 с.
9. Муздыбаев К.К. Психология ответственности / К.К. Муздыбаев. – Л. : Наука, 1983. – 240 с.
10. Муконина М.В. Типы профессионально ответственного отношения работников опасного производства в разных организационно-­‐экономических условиях : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Муконина Марина Викторовна; Московская гуманитарно-­‐социальная академия : Москва, 2002. − 185 c.
11. Патинок О.П. Відповідальність як компонент професійно-­етичної поведінки практичного психолога / О.П. Патинок // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: До 170‐річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – К. : НПУ , 2004. -­Вип. 1 (23) . -­ С. 139-­145.
12. Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Патинок Оксана Петрівна ; Нац. пед. ун-­‐т ім. М.П. Драгоманова. − К., 2008. − 20 с.
13. Прядеин В.П. Комплексное исследование ответственности как системного качества личности : дисс. ... д. психол. наук : 19.00.01 / Валерий Павлович Прядеин ; Урал. гос. пед. ун-­т. – Екатеринбург, 1999. – 299 с.
14. Прядеин В.П. Психодиагностика личности : Избранные психологические тесты : Практикум / В.П. Прядеин – Сургут : Сургутский гос. пед. ун-­‐т, 2014. – 215 с.
15. Чумаков М.В. Диагностика волевых свойств личности / М.В. Чумаков // Вопр. психологии. – 2006. – № 1. – C. 169–178.
16. Шевченко Н.Ф. Характеристика професійної відповідальності фахівця авіаційної та ракетно-­космічної техніки / Н.Ф. Шевченко, Н.П. Крошка / Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – № 2 (10) – С.137-­144.
17. Щербан Т.Д. Відповідальність особистості як чинник до професійної діяльності / Т.Д. Щербан, В.В. Райко // Збірник наукових праць Психологічні науки Том 2 Випуск 10(91) 2013 С.235-­341.
18. Boone C. Team locus-‐of-­control composition, leadership structure, information acquisition, and financial performance: A business simulation study / С. Boone, W. Van Olffen, А. van Witteloostuijn // Academy of Management Journal, Vol. 48. − No. 5 (Oct., 2005). − pp. 889−909.
19. Jackson S. E. A meta-­analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings / S.E. Jackson, R.S. Schuler // Organizational Behavior & Human Decision Processes, 1985. − №36. – рр. 16–78.
Опубліковано
2017-06-29